Περιεκτική Δημοκρατία
πολιτικό
 περιοδικό για την άμεση, οικονομική, κοινωνική και οικολογική δημοκρατία