(       5 & )


-

 

PDF

 

o o o o v v v o o o ov, o v o o o-vo, v v v voov o o ovo ooo. o o ovv v oovo o vo v oovo o. o oo v voo ov v o vovo o ovo , o vo o o v v oovo ov o-vo v o, v v v voo ooo. v vo v. v oo v voov v o o o oovo, o o vo vv. , oo o o, v v v v ov v oo ovvo oo ooo. v v v o v ov ooov v vv ovv v ov v v v vo: o o ooo v v v. , o o oovo o, v o vo o o "v vo" v v ovo o o o oo vo oo ovv vv v ov o v v ovv ovv o.

o o, o v v o v vo ov v vvo o oo v v v v v v o. , o o ov oov ooo, o v o "o oo". ov, o v, o o v o o , v vv v ovov. ov, o v ovov v ovov v o vv v v ooo v voo v v o o-vo, o o v oo vv, oov v ov o v v o vo-o.

o, v ooo . o v o o o vo v vv v v v ooo v o oo o o v oo oovo oo o o, o o v . v o oovo v v v (ooo , vvo vo o o) v v v v v o o v o o. v vvo, o v o oo v o v v ovvo-ooo o v v oovo o. o vov o v v ooov v v o o o oovo o o vo.

o o o o vo o o o o v o v v oo ooo: ) v voo o o o- vo v ooo oovo, ) v ooo ) v voov . v , o v o ovv o o v v o v o vo o vo-o.

 

o o o v-vv

ooo v o v v o o o o o v , vovv vv , o o vov o o o. o, oov o o , v oov v oo, v , . o o v , o ov o o ov o , ooo oovo v voo vvo o ooo v o o o v.

, v o Karl Polanyi o o o The Great Transformation ( o ): 

v v o v oovo o v , 'v, o... oov o o v ovo v v o , o o v oovo v v ... o ov o o vo vov o oovov o o o ov o o, v vov vv o oovo o v o oo, o, v v v v o"[1]. 

, ov o o :

oovo o vo o o ovv o, vvo, o "vooo" ( o) oo vo v v"[2]

ov, v o v o o oovoo o oovv o o, o vo, , o o. o o o v o o v v v o o oovo . v ov 16o v o o vo ov vv v, , v v v ov v ovv o o ov v v ooo ov o, o o P. Kropotkin: 

o o v o vv - o ov o - o oovv v o v... v , o o v o v vo v ovoo v ov vvv o v v o... o v v vv v vv v v o o , v o o, o 19o v[3].

vv, o o o oovo ov o ovv , v v o ov vo v v v v oovo. v , v o o o v, v oovv ovv v v o. , v o ov v ov v o o v ooov, o ooo v v voo o ovo o. ov, o-v o v o vo v, v, o v vv o, o o ovv oovo o . oovo v o ov ovv, o o, o ov v[4]. , o oovo vv o v o o vvo oo o-v o, ov v o oo, v ov o o , , . o, o voo ovvoo o o v oo oo o oovoo o ov vo v ovv voo, v ov oovo, v o v v ov v oovo o. , v vv oo v o ooo oov v ov o oo v "" ov vo (" o v v oo vo v o voo"[5]) o vo o o v "" ov vo. o o o o o oovoo o v v oo o o, o , vovv v o vo vovv vo o. v , o o o o o v oov v ov o v[6]. o o o o v o. o v o v v o o oo ov o oo, o -ovo oo v. ov, o o o v v v v vov[7], ov o v , v v v o o ov o ( ), o o "vo" v v ooo oovo.

o, o o vo v ov o v o ooo voo o ovo o-vo, o o
[8] ov vo "v" oo. , o Bookchin, "v o o o v ovov vooovv o v v o 11o v o v o oov, o o ov oo o o-vo o "o" o oo vo v o o o v "[9]. ov, oov o o v v 5.500 o v v o, v o oovoo ovo v v oovo v, -v v v v vov vo oo o 14o 16o v. , v o o o-vo o vo v v ov vo o o 17o v. v v v v o v o . o "vo", v o o "[10], v v v o vo v vo v o o v ov o v o o o. , v "vo" oo v v vv v, v o oo o o o v v "v", vvo o o. o v, o April Carter, o ov ov ov v o v o ov o 'v, o ov oov o vov, o "o v o - v o ' o vvoo v o - o o o v. o o v o o o v ov o o oovo o"[11].

o, ov, o vo v o, o oo vo o o - vo oovo o, v o o vo. v o o o o , v v oovo o v o oovo , v o v o o o v ovvv v v v o, v v voov . , o vo v ov o o o o o o v o (o oovo) v vvv . v ooo, o o v o v o , v vvo o o: , , o, o, o . , o o o o, , v o v o o o v vo. v , o v ooo o o ov v o, v oovo ( o), v o o o o o vooo . ' o o, , v o oo vo v o o ( ov o v ovo vo), o vo v o o o o ( v o ), o v vv o oov oovo o, oo v v v o o o oovo o
[12].

 

voo o o o-vo ooo oovo

oovo o, oovo o o, v vvo oovo o (I, I I ) "ov" o vo v v, v o o o o " ", o o v , v , o 18o v ov 19o v[13]. v ov Polanyi, oovo o "v v o o o ov ovv v v o: v oovo v v vv ovv ( o v), o ovv v vv o oovo [14]". 

o o oo o ooo v oovo o ' oovo o vo (o o o v o-v, 'ov o o vov v ov o ooov oo ) v o ov , o v vv o, v v o-vo o. v , o ooo vv o o , v , o v o ooo v o v "v vo", o o v o v v o o: o vvo. v v o v o o v o v o v o , oov v oo o oo v v v o oovo o o o , ov v vov ovo
[15].

ooo v v. o v vvv, o v o o v v ovv v ovv, o o o vv . o o vo : o o (o v o v , oo oo, o .) ov voo o vv. v ov ovv o o o o vv ov ov ov o v ovov v vv ovvv v, v ovov v v, o o o . , v v vv o o ovv ov v o 16o v
[16]: v ov ovv o oo v ovv oov, v o ov v o . v, o oo vo oo o-v o, o v o ov ovv.

v, oov, o o o v v, v v, ooo oovo v o o oo v v o oo. , , v vo v v v ov oo, o o oo, o oo v v ovv (v v o) oo v v o , o oo oo, o oo v v ovv o v oov v ov o o, o o o o o vo oo, o oo oo ov o , oo oovv o vvo v. vo o oo v vv, v o o oo o v . , o v o o ooo, 'ov o v v o o v "voo" o v v o ov oo, o o o oo.

, v o ov o v vv o o / o v ov, o o v vv o oov v ov ooo. v ov, o o-vo, o v o o v, o o ' : ov, ov v v "voo" o (v oo) , ov, oov v o ov o ovv o. ov v o o-vo, o o ooo oovo, v o vo v o o v ov o o v ov oovo ov. o oo o, o vv v vo v voo o vo, v oo o v o o o v ov o o, v oov o o v ov o.

, o ov o o v o o ooo , o 19o v, o vo -v v o v oov v oov v oovo o v v o . , v o v o o o vo o o-vo "v oovo". v , v, v o o-vo v vooov o ov vo voo o vo vv v oovo o, voo, vv ov ov oo, v o Murray Bookchin
[17].

Oov o, ov, v v oo, v o v v o v o o v v o -ovo, ov , o o v v ov ov, o o vv v. vo-vv v v o ov o, oovo o, oovv v voo v o o . ov, v v o o ov o v o vv o ov v oov ov o o, v vo o ovoo o oo oo v o v v v. v o o ov vo o o ov 15o 16o v v o "voo" o o o o oo
[18].

o o v ov 16o 17o v o v ovo, o , o oovo v v v v ov o oov v v. o o "" v ovv (ovov) v, o oo   1850
[19]. o v vo v ov o ovoo o v ov v ooo oovo, vov ov o v o o vv o . voo, o v, v o o ooo, oo v o ov v v v ooo. ovvo o , o ' ov o vv o o o o, vv ov v o o o vovo. ov, "" o oo o v ov v o o ov o. o ooov v oov oo v o o o v, o o o, v v ovv. ov v v v o o oovo o, o o-v o.

v , vo o o 18o v, v o v ov o oo o "o " ovv, v oovo o. , ov , v o vv oovo o, v oo o oo. vv v v o oo o vv . ov, ooo , o o, o oov o ov , v, ov o Polanyi:

v v o oo o o ovv... o v ov v ov ovv... vv ovv v o oovoo o... o ov vov o vo : o vo v v o vo o o. o v ov v. vov o-v[20].

oo ov v v vo v oovo o o- ovv, v o ov v, v v o v ooo ovv. o v v vv, v , ov ovv o . o o ov v v vo () ovv v. o v v oo , o oo ov o vo. o v oov v ov v vo v v ovv oo v "vv " ( ). , o vo o v ov oo v v vv, o ovv, v o o o vv v v oov v o, v oov oo v v v vvv vv v oov vo, o.

o o o o o o v. vo o ov v v v oo v ov o vvo, v o v o v o. , o o o o ov: ov, v v v v ov , v oovo v , ov, o "" "" o o o. o ov vv v o vo o o "v vo", v o v o o o v o v v ooo . o ov vv v o o vv o v v v oooov v o o vv o.

, v o Polanyi:

v v o o vv v oo o ovv o ov o ooo . v o v o v v o o ovv o vo o"[21]

ov o oovo o ovv . , vv o ov v oovo ( vo) o ovv. vo o ov v oovo ov o v o o vv ooo , v oo , vv, v v v ovvv v 'v, o v o v o o o o v o. o oo o, ov oovo , o ooo v o-v o, oov o o laissez-faire o o o. v , o v v ov o oovo v v o v ooov o ovv o , v ooov v oo ovv v oovo o, v v . o oo o, ov o (v vvo o o), o ooo v ov vo ( , o o v oo v oovo v v), v ov, oov o v o voo, v . o o v oo o o, ov v .

, o o ov v v v o 1795, v o v o v v , o v v o, voo v o o oo, vo ovv voo. , o o v v ov o- v ov v v oovo o. o v v-v vo o v v oovo v , v o vv o (1834), v ( v v ov) ( 1830 1860). o 1830 o 1840 ov o voo, o v ov v, o o v ov o-v o, o o o, vv o o vv o ( v vv ov o o voo v v o o). 

vv o, , (o ooo o v o o 1821, o v oov o v. o o 1850 v o 1870 o o o o o 1880) ov ovo o v oo, v v oo . o o vv o v v o v o v ov o o o, oo o o ov o o v o. , o o v o o o o o v o, oo v vv ov. v, , vv o o v ov v v o , v o o Ludwig von Mises, 'ov v vv v oo o o v o-vo o. vv v o v oovv o o ( v vvo) , ov v oo ovv vv o v o vo o. voo, o vv o v o.

v, o v o o vv ovov vov o vov o o ovo v vv v. o, o v v o o v o o-vo v o oovo o ov. ov, o o v o v v v v vo vo, v oo o o oo o vv o. 

voo, v o oovoo o, v vvo o o oo, vv o o vv o, v o 40 v , o 1870 1880, v o voo. v v vo v oo o oo laissez-faire, v oo oo oo v- voo , o v, v ovv , ov . v , o v , oo o ovv voo v ov
[22].

v, ov, o 19o v o oo v v, o o o vo (o o .), o 1870 o o v v ( v) , vov ov o ov . o o v ov v v o o oovo o 1873-86, o o o o o o o ov oovo , v v o ovv o v oo (o v. o ), v o o. , v ooo, o o oo v ov o oo o v o o o: v v o ov vo o v v , o ooo ov o o ov vo vv, v v o ovv, o o o o ov o o v o.

o o o oo v v o v ov ooo, o o o o vo . To ov, ov, o v o Polanyi, o o o, v o ov o v v oovo o o 1930 vo o o v voo o o. o W.L. Goldfrank o Polanyi o :

v vv o v o, ' v o ovv voo, o v v ov oo, v vov o v vv vv. ov o ov o o o v v , v v o vo ov vv o o v v o '30"[23].

vo, o o o oo vv v voo o vo, vo o v voo o o o vo v, v vv v Iv. , v -v v v o o ov o oov ov ovv vv vo v o o v v o oo ov o, o o o v o o vo o-vo. o o o o-vo o, v o vvov v vv vooovv ov ov, v ovv o oo v v o o o v o ooo o o, o o o o ov o o vo vvo, vo o vo v o v o o v v oovo o, , v o vo v o "v" o v o o-vo oovo o. v v o v v "v v"[24], v o vvo o o v o o v v o o o v oo v oo o o o oo.

 

ooo

o, o o v o, ov v oovo o, o ov 19o v, o v v ov 20o v. ov, ov, v oovo o, v ov v v v v o v ov o, , "o ooo o v o v vov o , o oovo o o v v v ov vv, ooov v oo v oov ovv v"[25]. ov, ov, v oovo o, oo v v v oov v ov vv v ov o v ovv o. v o o o, oovo, v v oo v o " oo vv" o 19o v, v ov. , v o v o o o o , o o Polanyi, "100 v v" (1815-1914) v o "o ": v o oo v v o o. ov o oo v v v v o oo v v o o o o o o v vo.

v v vo o oo vv o , o o o. o o vv o, o ooo v o v vv, v oo v v o oo. o v o o o v oo o ( o v o o voo o oo v v v-v) v oo v ov "ovo" (, o, ) ov, v o vv, ovv oovo, ov "" (, ). o, o , o o o v o, v v o v v (.. ovv ) v v (.. o), oov v o o vo oo, v ovvo-oovo .

o '20 ov ovo v o vv o o v
[26] oo o ( ovv v v o 1917)[27] oovoo o (o v vov), o vo o v o o o vv o o '30, o vo o o v voo o o. , o vv o oo vv o v o oovoo o o o. , o o o oooo, o o o, v v o o vv o, o oovo o v o oo o oo. , , o oo v vv o v oov o v v ooov o oo. , o o vv v vo, o o v o v vv ov v !

ov, o vv o , v o, v ov oovo, oo o v v o v ov v o v o v ov v- voo (oo vo, ovv ), v o . o , ov, o oo ovv vv oovo o v , oovo o v o '30, o o o 1929. o ov oovo o vv o v o v ov oo vo v ov v o, v ov oo o o. o ov ooo v ooo o oo v v v v o o oo.

o o o v v o, o v oovo o ov 19o v, v o vo ooo. o '30 ooo v ov o v o v o. , o, , v oo v ov oovo vo vv v oo o v , o o v v vv v ov v vv . ov, o v vv ov ov v o o v oovo o, oov v v o o v oo o ovvo vo. v o oovo o oov o, v o o v o, v o o o oo o o "o oo" v v o o v ov, . , v v v v , o v - o vo o- v oovo (, ov ) o o o v v - o vo o vo o.

o, v v vo (v oo oov o o o v - o o o) o o ov . v oo o o '30 o '70, v ov o o vo o o ov vv oo ov o. oov o o o o v v o o v vo, o o , o oo, v oo. , o v v oo v o o o ( v , , v oovo o o vov -Klintonomics) ov o o o o 
o o, v o o v v o o o, v o ovvv v (, , ovv , ov ). o o v o v vo o-o: v oo o 1933 o o o o, v v oo o oo v o oo o '70.

o o v o oo , o o 1929 o v oovo o v . o ov o o o v vov . o o o, o o, v v. o v v oovo o oo, v "vo oo v oovo o" o v o oovov v ooovv v o v o vo o, o v v v, o v v vv o
[28]. , o oo , v. o, o New Deal o o vv v o o o oo, ov o v v, v v v, v oo o o o ovv . v v o v v v (v o oo o o o vo ooo-o o vov v o o o oooo), o v vv v o (. , o .).

o o o v oo oo v , oov ov o ov o vv o o, v ov v oovo o . oo o oo v v- ovo o v v ooo v, v v o. ov, v v o vo vv o o v ov, . o. o o vv v ov v o : vov o o o o v , ov v o oo; v o o o o v v vv o oo v oo v o v.

, v v v v oo v oo o v , ov v oo v oo oovo o v v. o ov o "  ov" v o oo v v o o v v v v vv o v v oovo o o . v , o v v vo o vv o v v , vov o . 

, v o vo o vv v o o oooo o oo o o v o v o o v v oovo (1934-36). o, v vv v vv o , v v , o v v o o ooovo oooo , vo, v (1937-8)
[29]

v, v v oovo o ( ov o o o o v v o v ) ov o ov o, ov o Bleaney:

o v v oo o v oo o v v, o o v v v v vv v v ov ov[30].

v , , o v o o o o v o o o v ovv ( v v v, o o vv ov ) vvo o oo v vv v, o o o. oov v , o v o, vo o v v v v o o o v, v v v vv v o o v v. , v o v oovo ov, o v , o o o v v o o o v v o .

o v o o ooo o v oovoo ov ( ov v o o o ) oo ov, o v o oovoo o o o ov v o v ov o , ov o o ' v oo " ov".

v, o, v o o o oovo o o v oo o o o , o o o v v o v 30 v o, o o o oo. , o, v v o v o o. , v "v" , v vvo o v v o v o ( oo o o), v o o v
[31]. o o ovo o vo o v oo v o ooo ovo. vo v o vo. 

o oo, v v, o v . , oov o o v, v o v v oo o v ovv o oovo. " o oo", v v ooo o oo o ( v o oovo o o '30 v o o ov o) ov v o. v, oo v o ov v v o o o "oo ooo", o o ovv vo, o v o o o v v o o, o '70.

Beveridge, o o "v o v ovv o, v ov ov o" o o 1942 o v o v v vv oovo o, ov o v v vv (, , ovv ). o v , v vo v oo ov o vo v o o oo vv o o o o v , o v vv v oo o o ( o v o v, v v o o , v o voo) o o vo , o. v , v v vv o o o o v v v o, oov o . o, ov v o o 1946, "" vv v o o oovo o. vo oov o ovo o o o '40. oo ov v o o oo oo v oo vv o v v o o v.

o, oo vv o v o oo v v , o o, o v o oovo, ovv o o (o o ) o oo, o o. vv v ov vo o o o, o v ovv v o oo v ov, v o o, ( o o ooo v) o vo ovv-oovo o o o v o (o vv) o ovv o, o v o ovv ( oov v ) o o o o (ovv vv).

o oovo o, oo vv vv v ov ov ovv oo, o o , v v , ov, o ov v. oovo o o o v o v o vv, , v o. v vo vv o o ov o o oovo , oovo o o o-vo, , , v o o ov o , v voovv v v v vv. o voo oovo o v ov o "o " o o v o v oovo o v o o vo , o vo o o o v . o ov o vv o v o o oo, o oooo, o v oov, v ov o o .

o ovv o, oo vv v o vv v , v o ( oo v vv v o oo oovoo o), v ov vo oovo v o o vo. v v v vv o ov ooo v v o o o o o vo vo o o o v ov (o v v vv v o ) v ov vo o o o. , o , vv v o o v vv, v ov v vov ovov. ovvo o v v ov oo ovv o v v ov v oo v ov ovv: v oov, o oo vo, v ov o oo o o, o o vo . 

ovv vv v v v o v vv / v ov ov o oov ov o, o v v " oovo", o oovoo vo o o oo vv. o vv v o o v "ovv ", v v v vv v ov v ovv o v v v ( v v ov o oo o) v v v v . v v oov o o o o o, o  
oo vv, v o ov o o o v ov .

o o o, oo vv o v oo (o v v v v v vv) v v o o v ov ov o. o o o vv ( ), v ov o ov oo o ooo v v o o o, v v ov oo v -ovoo , v v oo o , o vo v v, ' v o v ov o ovv .

o, o o, v vo o v o vvo, ( oo o o ooo oovooo) v vo- ( o oo o o oovo ooo ov o) oo vv v ovvv vv. o v ooo, o o v oovo o v oovo o, v o o-oovo o o o o v v v o , oovo v , v , vvo o oo v vv ov ov.

, oo v o o vvoo o Polanyi ov o Great Transformation (o ) oo oo vv. , o o , v , v v ovo. v oo o o o o, o v vo ovvo o. 'v v , vo o o , o v o o o o v v oov o o o, ov oovov ov ov o v o o v vv , o o. o , oov o v o o ov ov o o, v oo o o ovo v vv o o ooo o vv v ov.

o, v , o '30, o vv o, o ooo o v oo v o o o, v vov v o o vo. oov, o v v ov v o ov ( v oovo) v oo v o v o vo oo ( o oo v v). ' o v ov o o Bretton Woods v o v vo o v . o vo v vo o o o o o o oo ov v o vv o o o v v ov. , o o o Bretton Woods ooo o v vo voo o o o v ovo o o v oo oo. v o o Bretton Woods o ov o, , o v o , , o ov vv v o vo oo, v o o '70, o v v v o o o o.


v voov ooo

o oo o o v v vv v o o v oovo[32]. v o o o o o v v v v o o oovoo o o o o o[33], o o v o o v v v, , v oovo [34] ' o o o . v , o o-vo , o '70 o, o 1/5 o o o ovo v ovv v v ( Iv) oo ovv v[35].

, v o o o v oovo o, ooo o v o v v o v voov o v v vo vv. ov vvv v voo oovo o o o (o v v GATT v v) o o (, ). v v o ov v v vv v o o o 20o v ov o o oo o v, v o "o oo" o o o v vov vv ov o o. , o o v v v v v vv o oo ( o) o, o '70, o 1/6 v vv ovv ovv v v o
[36]. , voo oovo v o[37]. vv voo v oovo v oovo o o o v o, v, v o -ov o o v ov oovo o o o.

, o v voov oovo o o o o v v o, o o o o v v v v ov o v o o. , vv o o v o v oovo v, 'o v vv vv. vv, v o oo, o o vo v oovo v, o o o o v v v, v v v, oo, , o o v v v. o o o, o o v v oo, o vov o o , oov . v o o o o o v o v, o o o o ooo v ov v oov. o o v o o.

H o o o oo vv o o o , 'v o o oovo o o o v o o o ( . o). v o o o o o o o o. v, o o vo v v ooo v ov o o
[38]. , v v o o v ooo, ovv oo v oo o v v . v v o vo ( vo o v ov o ) v oo 1968-73, v v v, v o ooo o o o o v v vv, o o v v vo v v[39].

ov, o '70 v, , o o o ovo o v v v o v o ooov v o, oovo o. , v v o o o v, v ov v o o o ov o voo oovo o v v ov ov . ov, o o oovo o o-vo v, o v v v ov o o, v vo. , o o v v vv ov v ovoov v v (oovo vo) o o v v o o o vvo o. 

ov, o o v o o o o:

) v v vv - o v v o o ovvo oovoo o o o - v v v v v[40]. o o v o v vv v ov v v o o ooo v o o v v ov ov. o vo o v v v v v o v ovo v o o o. 

) o o, v ooov v v "ov" v v v ( v o vv ) v , v v o o o o v o v v. oo o o o o v o v , oo, v o , .

o o '70 vo v v vo v. , v, oo ov o v o v v 
o , o v v v, o v voov v (v oo) o ov oovo o ov . v o o ov o o
[41], ov o v v o v v vv v oov o[42]. , oovo o o o o '70 oo ov v o o o Bretton Woods, v o v v vov ov, o v voo o vo-o vo. o v o ov v v oovoov (o o o, v o Hayek o ) v v ov, o v. o , o ooo o. - o v voov, o o o o-vo - o o 'v oovo o (o - v - o) o ov v ov o o o. o voo o v ov v v v vv o v ov o , o ovvo o v v o. o oo o oo v o o o v o oo: 

  • o ( v ov vovv) v ov. , ov o, ov, v o , oo o ov o o oo, o vo o ov (. voo o o) v o o v ooo (. o o , o o ov o v ov ), v v o "", o oo v o (" oo "). ov v v v, v v  o o o v v v voo, v v o v voov v o v o o v, v vv o . v, v o v ov o . ov, o vo o, oov ov o, vv v voo v. o v v v o , v vv v v o o o ov[43]. , v v vo v o . ov, v o vo o, o v. , v o vo o o o o o vov , ov oo o ov v o vo. ov v o v o v ov v. o, ov o o ov, o oo v ov v v o o o ov o o v v GATT v vv oovo o v ovv v ().

  • oo v v v. o oo vo vov o o o o o ov oov v v o o. ov, o ' o ov o v v o "o o", o ov , v [44], v o o v o v oo.

  • v o o vo o v o o vv o o o o o v ovvv v (, , voo o ). o ov vo o v ooo ov oovo o v ov o o o v o ov "ovv " v o "" oo v o.

  • vvo o oooo o v v ov ov v v o oo ov. vo o v o "vv" v oovo o o v, v o o o v v v ( o o) v o o o o o.

vo vv o v o oovo, o, ovv, oo o o. o oovo o, v vv v v o o o v vv oovo o. v v o ov /vo o laissez-faire. v v vo, v v, o o o o o o v o-vv ov o o v vo v o o o o o. o o v o o ov o oo oovo , , v v v vv v o v v v voo. Eov, o o o v v o ooo, ovo v ov, v o v v vo vv "oo" o 'v (. v v vov oo ). v v, oov, vo vv o "" oo vv, oovo, v o. , v o. vo o vo oovo v ov oovo v v, o o 21o v, v v ovv o ov o 19o !

v v v ov o o-vo o v ov voo o. voov ooo v o v oovov , o o v oov o oovo o o o-vo o oo, v -vv v. v , o . o o FTA ( v v o oo , v o) o vo (Iv, o, v, , v, o) o v , o.

v , o o oovoo ov o ov v v vo vv ov, , o v v . O o o o v v v vv v v o o o ov o v o . vv v o o v "" o ( v o o o v v v o o), o v o o . ov o v o ov , v   v v , v v v v . o, ov o o o , v o o o o , o o o, o o o v v o. v - v o oo oovo - o o o o o v o ov oo o
[45]. v, v o o o v o o o, v v v v v ov v. v, , o o-vo o vvo v o o ooov v ov, o v v v, o v o v v o v o v o o o o v vv o[46].

v , , oo v ov ov v , v v oo v ov o, o - o v o - oovo o o v o , oo o vv o, o v o . , v o o o ovo o v (). Ev o o o o ECU - v ov o ov o oo ov v - , v oo , o v ovo vv o. o ov ooo v oo v v o o o v o ov o o ov o o v o vv o , o oo oo v v ov, o o. oo oo, , oov ov v oo ovv vv v ooo ov v v oovo o. vo vv o o 'o o oo, o o v v oo ooo. voov ov v o ooo. , v vo o o oo. v ooo v v o v v o, oo v v vv o o o -v o v , o o ov ov ov v ov v - [47].

ov ov v o vo, v ov ov o Polanyi v o v o o o o '30 v ov oo ov o v "ov ovv "
[48] o o ovv v v o o v v o oovov o. v , o o v v o o v voo ooo. v vvo o "o " o Polanyi o v vvo o v o o voo v ov. v o o v ov o ov ovo oo ooo ovv, o Polanyi, ov o ov o vv v v oo v v o ooo ov 19o v. v , , o o v o ooo , (v ov Polanyi), ov o o. o o v o-v o, o oo vv, o o o o v vv o. , o oo vo, v o v o ov . v , o, o o v, v v , o v v v , oo, v , o o o o-vo o oovo o. ov, v oo vv o o v vvv vv o o v . , o o o v vo v. o, v o o vv o, o o ovo voo, oo o v vvo o v.

o ovv o, o "v vo" o oo vv v ov o o "ovv v o v" vo vv. voo o v o o v v v ov o v v o v v vv (, , ). v v v o v ov v o v v, v v ov, ov o o vo o . ov, o oo vv o vo v v, 'ov o o v v ov o o o oovo o v oov oo oo vv ovv v ov, ov ov ov. o v v v v vvv o o v v ov v, o v vov v o oo vv. voo, v o v oo vv, ov o o ovv o v vv. , v oo vv v v v o v vv, v v ov ovv vv, vo vv v o vo o o o oo (o ov 'v) oo ov ov ovv vv.

o o o, oovo oovo o o oo v voo o vo . 'v v o o ovv v o oo, v o v , v oovo "", o o v o
[49]. O o ov v vo v, ov o o v o o v "" o o o-vo. , o '60 ovv oooo vov o voo vvov v o- ooo o. o, , v o o o ov o o o oo v o oo vo v oo ovv vv v o oo v o o!

, o o o vv ov v o vv o v oov vo o o oo o, o v vo vv. ov ovv v v vv vv v o voo, o ooo, v v oovv ov vvo o v v, oov v o vo vv. ovv o oov v o "ovv v o v". o v vv o o oov o o v oo o v o , , o v . o oo "v o" o o vo, 'o o ov , o o , 'o vo o oov v "o-", oo oo v o o o v.

' o vv o o oo o, oo oov v oov vo oo "ovov" ov o, v v vo vv. oov ov "o" o voo (vo ov o , o v vv .) vo vo o v ov v "ovv v ov" ov ! , oo , ov v v (, Iv), v vo (v, v) ov o o vo vv (oo, v ov, o o o o o oovo , o o o vo), o oo v oov v oov o "ovv ". oo o o o oov v v () o . o, o v o o ooo oo, vo vv oo ov oo o 1992. , v o o o o ov v v oovo o, vo oo vv v v o oov o o o o-vo.

o v v v v v "voo" o . v ov vv , ' , v oov ov o ov v o o o o , v , v vv ov o vov ov oovo o oov v vov ov , ov o v o oo ov ov v v v ov ov, o ov o o o o v oov ov o v o.

o, o oo o, vo vv v . v o ovv , v oovo, ov ooo - v voo o o ooo v o vv . ovvo ov ov o o o " o", v o o v , v o o oo, ov o o o "o-o" o v vo vv. o vo vv v o v o -ovvo o ooo, oov v ovv ov, v oo ov oo (v ) oo ooo ovv
[50]

, v ov voo o voo v o vvo, oov o o oo, o vo v oo ooo o v voo o o. o ov o vo o oov v oo , ov v v v vo, o ov o o voo ov v v vv ovv o ov v oovo (v o o, ) v o v v (v o, ) o vo vo vv, o v v oo. ov, o "o oo" v vo oo - v o v o - ov o v v oo ooo. v v o ov o 19o v. v oo o o o v oo v ovvv v ' v "o", v vvo v v oovo v.

, v ov o v o-vo oovoo o ov vo v, v v . v v, v ov o vv o v, o v o o o o, vov ov, o, o oo o v v ov v o v ov o.

ov, o o v v o vv (o v v voo v v vvv vv oov), o o ovo v ooo v, v, v o 'o o o. v oo v , o o v o, v o o o o o ov vv o-o ovv, vv ovv v ov ( ovov o oo, o ooo o) v o oo v oov o v o o o vv o o: o v vov ovvv v ( v, o ov .) o o oovo o v , v v v v v oovo o. o o v o o v vv ( o oovoo o ooo v).

, v voov ooo, v oo o ovvo-oovoo o o o v v ov o, vo o ov ov o . v o . o o o v vv o ( vo), oo ov o o oo o o o v v o . , v o, v v o o o v v v v vvov o o ovv v ov o o oovo o. ovo o o oovo o v o o o, oovo o v, o o "ovvo o" ovv v ov o oo o v v o ov, o , ovv o o o oov o o
[51]. v o o o oo v v v o v v oovo o o o o v ooov vv v v v vv o o voov ooo. 

,o ov o o o voo vov v v v v ovv v ov v o v v v o v vo vv. , o o v v, o ov v v v ovv v , o voo v o oov o v "o" , (o ooo oo oo ..) v vv ovv v ov
[52]...

o, v oov v ooov vo "vo oo" o o o o ov o vo v
[53]. o v vo o, o ov o oovo o, v vo oo. v vo, vo o o ov v vo vv voov ooo. v oo, v v o ov o o o oovo o o oo ( o "o" o "vo" o) v v v-oo vv , v o, v o v o o o o. v, , oo o o "v" o oo, o vo oo o vo , o o o o[54] v v ov o vo v "oo" o o oo v ov v v ov o o v ov oovov ov, oovo o, v o oo o o ooo ovv[55].
 


v v

v o o o -vo o ov ( v v o o ) o o v v vo ooo vo. oov, , oo vv, o v, vv o oov v ooov 'v , 'v o v, ov o oovo, voo, v oo v o ov ooo, v o v vo ovvo o o o-vo v oovo o, o v v voo. v ooo, v oo o o, o o ov oo, v v o o o (v, I ). v , v voov ooo, o v o oovo o o o-vo, o v o. oov vo , o ov vo v v o vv o o .

o o v, v , v o o-vo o vo, v. , v v ooovo vo o, o vv o ovo o v v v v v ooo. v , oo, o oovo o o-vo voo, v o o, oov o, oo v o o o-vo. o v , vo oo, oo v oo o ' . ooo voo- v o "o oo". ov, ' o o ov o o o ov vo v, v o o v ov. v, o o o o-vo o ov oo v o v v ov v vo v voo o vo ' . vvo, o v v o ooov v v v v v v o. o o oo ooo o vov o ( ) oo v v vv vo o v vv ov v o, v v o v v v v v o o vo o.

, o v v vo vo, o v. v, o o v vvv oovov , v vv v. vo v vvo o oovo ovo v vvo o ovo. o v v ov ov, o o 75% vo ovv o v ovv v
[56], v voo. , o o v , o v, v vovov v v v oo o oo. ooo ovv o o oo v o o o oo o v ooo ooo o.

To , ov, v o o ov v v oo v v o, oo- vo o o ovo. oo v voo o v voo :

. ovoo v v-vv. o v , o o v o v o voo o v. o o v v o o-vo o o voov oovo o. o ov v v v vooov v v ooo o o o o o o-vo, o ooo ov vo v, v voov oovo o.

. oov. o o oo oo vo vv, oo o vooo o o vo v. o o v ooov v vv v v o oovo o ooov v ( o, ovooo, v o ). oov v o v ovoo v o v v oo o v, v ov o v o vo o o o "v vo" oovo o. v , o ovo o v v o ooo oov v v o o o o v voov oovo o. , o v o v v vv vv ov ov vv oovo , oo vv v ov o o vo v. v , o oo o vooo o o ooo v, ov o ooov v v v o ovv v ov o o v ovv v o. o, o o o o ov v o o o oov v v o o ovvo vo o. o o o v v o v o vv vo vv, o v o
[57]. o o, ov, o v oo oo o v ovv v ov.

. vooov ov v. o o o ov v "ov" ooov v ov o o ovv ov v v o o o v
[58]. v v , v v voo, o vooov o v o voo o v, o, o o-vo , v v ovo. voo, v v v o o v v o o, o v oovo o o oovo o ( oo ), v oo ( o oo v vo) v oo vo. M , o o v oov v vov v v oovo o v v vo v o o, o v o. , v oovo v v oo, v v v v oovo o oovo v, o o v ovv .

. vooov vov v. , o vv ovv ooo, v o o vo o v ovv o ovo o o, oovo o o v vv ovv oovo o v o v oovo o
[59]. , o o v v ov o o v vooovv v ovov, ( o vovo vooov o o oov vvo, vo vvo voo) oov v oov vooov v v- ov o v o o ov o v ov o oo vov o. , v, v o o vo o v v o.

o ooo v v v vooov v v o vv v v " v v", o v ooo "vo voov o"
[60] v o o o o o-vo (o ooo o o v) o o v o oovo o, v oo v o o o v oovo, o o oovo o o. , o ov o v o, oo o o ov o, o o ov ov o ov ovoo o, o v ov oovo, o o oovov ov o ov v oovo o. o v v, o o o ooo v vov o "ooo" vo, o ooo .. (ooo oo, , vvo oo oo, o o o v, o ) ooov ov o ovv o oovo o , ov, v o o v oovo o.

o o o ov ov o o o o vo) v v o. o ov v ov vooov v o o o v ov v o o , voo ov , v o, o o ovv ovo. o ov ooo ovv ovo ovo o o ov v o v ovov (o, , v) o oo v v v o (vv, o). ov, o o oovo o, o v o ovo v ovo o o, o, vvov v v o o ov. o, o vo v v o ov v ovov v ov vo, v vv v , o vo vo vv. 

, ooo ovv o v oovo o, v v v v ov vv, o oo oo v v vv o vov ov oo o o . voo, v v o v ovv o oo v v o v oo v ovov, o o vv v v v- o v oo v ov vv.

, v vo v o ooo v v o o-vo vooov ovov o ooovo -vo o o vooov v vov v oo v v o. ov, oo v o v "" , v ov v ovv o ooo o voo, o oo o vooo o o vo v.-


 


 

[1] .Polanyi, The Great Transformation: the political and economic origins of our time, Beacon Press, 1944/1957, . 43-44.

[2] o o, .55-56.

[3] P. Kropotkin, Selected writings on Anarchism and Revolution, MIT, 1970, . 231.

[4] . Polanyi, The Great Transformation, .., .71.

[5] R. H. Lowie, v ov Polanyi, .., .270.

[6] . voo o . Polanyi, .., . 274-276.

[7] " , v v oo ov o v o . , v vv oo o v v o o ", 
Pirenne, Medieval Cities, v ov Polanyi, .., . 275.

[8] o, o o - vo o v o v o v o, ov v ov, o v v o o. o o o v "v v v v vv, oo, oov v o , v v ovv ", . Marx and F. Engels, Selected Works, Progress Publishers, , 1968, . 293.

[9] . M. Bookchin, Urbanization without cities, Black Rose Press, 1992, . 156.

[10] . Bookchin, Urbanisation without cities, .., . 131-132.

[11] Ernest Barker, v o o April Carter, The Political Theory of Anarchism, Routledge, 1971, . 30.

[12] . oo, " oovo ooo ovv", ovv , .I, 3, . 15-50.

[13] . Bookchin, Urbanisation without cities, .., . 201.

[14] . Polanyi, The Great Transformation, .., . 57.

[15] . . I. Wallerstein, The Capitalist World Economy, Cambridge University Press, 1979, .I.

[16] . Polanyi, The Great Transformation, .., .163.

[17] M. Bookchin, Urbanization without cities, .., . 146.

[18] . Polanyi, The Great Transformation, .., . 63-65.

[19] P. Kropotkin, Selected writings on anarchism and revolution, .., . 246-253.

[20] . Polyanyi, The Great Transformation, .., . 75 . 41-42.

[21] o o, . 71.

[22] . N. Barr, The Economics of the Welfare State, Weidenfeld and Nicolson, 1987, .2.

[23] W.L. Goldfrank, "Fascism and the Great Transformation" o o Kari Polanyi-Levitt (.), The Life and Work of Karl Polanyi, Black Rose Press, 1990, . 90.

[24] . Gellner, Nations and Nationalism, 1983 (v ov . o o o o "v" o I, 16.5.93).

[25] . Polanyi, The Great Transformation, .., . 218.

[26] o o, . 233-34.

[27] v ov D. Moggridge, " v v o 1926 ov o vvo o o o o o, v o, o v o o ovv oovo o" (v o o o Victor Argy, The Postwar International Money Crisis, Allen and Unwin, .17).

[28] M. Bleaney, The rise and fall of Keynesian Economics, Macmillan, 1985, . 65-73.

[29] o o, . 41-52.

[30] o o, . 75.

[31] Polanyi o o ov o ov v o ov o, oov o o v o, K. Polanyi, The Great Transformation, o.. . 245.

[32] o o o v oo ov v 3,8% v oo 1950-70, vv 1,4% v oo 1820-1950. , o v 5,5% v oo vv 2,9% v oo 1870- 1913 1,7% v oo 1913-50. . . Maddison, Phases of capitalist development, Oxford Univ. Press, 1982, . 91. 

[33] . v v ov ov o o o M. Bleaney, The rise and fall of Keynesian Economics, .., . 4.

[34] o o oo v ov 5,7% v oo 1870- 1913 7,3% v oo 1913-50, o 3,1% v oo 1950-70, o o, . 92.

[35] . Ian Gough, The Political Economy of the Welffare State, Macmillan 1979, v 5.2. v o o-vo v oo v o ov o ovv v v, o oo v 4% o o 1910 o 11% o v oo o ooo, ov v o o o 25% o o '70. o o, v 5.1.

[36] , v v v ( oo ) ovv ovv v v vo 6% o 1937 o 1950, 11% o 1963 17% o 1971, oo v o o o o 13% o 1913. . P. Armstrong et al, Capitalism since world war II, Fontana, 1984, v 10.3.

[37] o o v v v o v 7 o ovv v v v 40% v v 1965-80 1980-90 ( 3,9% o v v oo 1965-80, o 5,4% v oo 1980-1990). . World Development Report, 1992, World Bank, v. 14.

[38] v, , o o v oov (ovv v v ov) v o o 44% v v v o 1955-59, 48,6% o 1967-70, A. Glynn & B. Sutcliffe, British Capitalism, Workers and the profits squeeze, Penguin, 1972, v. F. 1.

[39] ov o ( o o)  
v ov o o v oo 1960- 68 (4%). oo, o, 1968-73 o v o o 4,5%, vv 3,4% . B. P.Armstrong et al, .., v 11.10. o v v v o ov 15% v oo 1968-73. o o, . 246.

[40] v, vo v v v o o v ov 9% 1951 1975, v vo vo v v vv 29% v oo, Ian Gough, The Political Economy of the Welfare State, o.. v. 5.1

[41] v " v 7" v v oovov (, Iv, v, , v.o, I, v) vo o vo o o o o v v o 1972/3 1989/90, 32% o o o 1972/3 o 22% o 1989/90. . ILO, Yearbook of Labor Statistics ( o vo o v v).

[42] v, vo v ov v o 12,8% o 1951 31,9% o 1978 (Bosanquet, After the New Right, Heinemann, 1983, . 126). o o v v v v o o vo oo o , vo v o o , oo 20 v (1964-83), o 50% 33%, B. Jessop et. al. "Popular capitalism, flexible accumulation and left strategy", New Left Review, .-. 1987.

[43] v v " v 7" 10 v ( 3,4% o 1973 8,4% o 1983, P. Armstrong et al, .., . 324) vv v o o '90. , ov v o o o o o v o, ov o Ed Balls, (oo Financial Times), " o o v.o v o o o oovv v v ov o v v, o vv v v " -v ov Will Hutton v The Guardian, 13/9/1993.

[44] v o v v ov o '80, oo o v v . , vo v ov o ov o o o ovo 54% o 1963 o 28% o 1981 o 20% o 1988. . C. Johnson, The Economy under Mrs Thatcher, 1979-1990, Penguin, 1991, . 168.

[45] , v , v o oo o ov v, o o v ovv v ( o o v) v (, oo) ov o o o ' o vo. . Eurostat, A Social Portrait of Europe, 1991, v 6.13.

[46] , o o o v o ' , o o v Iv, v v I v v 2,5 o o, v v o o o . . Eurostat, Basic Statistics of the Community, 1989, v 2.12 - 2.19.

[47] v o oovo . . Mica Panic, European Monetary Union, St. Martin's Press, 1993.

[48] . Polanyi, The Great Transformation, .., . 29.

[49] . N. Bosanquet, After the New Right, Heinemann, 1983.

[50] . . oo, " vv o o oo", ovv , o. 1. . 2

[51] . M. Olson, The rise and decline of Nations, Yale, 1988.

[52] o v Ivoo ovov ov (I), v voo v vo o ov o o o o v, o v "o ovv v ov" o v v o v o o oo, . David G. Green, Reinventing Civil Society, IEA, 1993.

[53] T. Lang & C. Hines, The new protectionism; protecting the future against free trade, Earthscan, 1993.

[54] , o oo o "vo oo" v vov o o v oov o o "v" o o o v v oo v v vv oovo, ov o ( v, oo ) o vvo o. v o ovoo v ov oo o (. o o o o . ovo "vov " - oo, Io/. 93- o o ov o v o o, o ov o oovoo vo, o v v ov o ov v o ov o "ooo" v, vov - "v" !) 

[55] . . oo, " oovo ooo ovv", ovv , . 3.

[56] . o o o . oo, ovv o ov v, o I, 9/2/92.

[57] . oo, vo vv oovo v, o, 1993, . 12. 

[58] . . Eric Heffer, "A rallying call for Eurosocialists", The Guardiam, 1/11/90.

[59] . v . Bookchin H. Hawkins, v v oo oo v o vooov ovv ooo ovv, o o o " oovo oo ovv", o v o v oovo o, ovv , o.I, 
. 3. 

[60] Penny Kemp .. Europe's Green alternative, Greenprint, 1992 . 42 (v o, o vo v oov, o)