, , 1999


 

3.

 

o o vo o o o v  ov o o oo o, v ov  , oovo o o v o v   o oo vov v oo  o . oo v o  v o v vo o . o  oo.  

ov o v v. , oo v   , o ov oo  "ooo" o, v oo o   voo o "o oo". , o o vo  ov o o o ov  vo v, ov   o o v v ov. o oov v v o o o o oo o   vov v "oovo o" (v v  o vov ) ov o v  v o. , , o v v o o o o, o oov, vov o v   o. v ov v v v o o o vv v NAFTA (oov vo o  oo) v,o vov o voo o oo ovo o   - v o oov  v ov v v v. ov  v ov ov v v o ovo o v  oovo o "o o v vo v   v... (o o) o v v vo o v o v o o v"[1].                

o o v o oo v o v o   v o vo o NAFTA v. oov o ooov o o v oovo oo v   v , v o v v v v o o  v [2], voo, , v v   oo o oo v o o ov  .  

, v o v v v v oovov, ov ov v o ovo o  v. To o v oo oo v vov  o o o. o NAFTA, o v o oovo o, o v vooov v v ; , o v o o  v vv ov ov, v o, oo,  v o , oov o  o o oovo o vo ov o  o o oo. v, o v vooov oo oo v v v vo o o, o vo o oovo o  o v v oovov ov v v  v. , o oo v o v   vooov vov v[3], o o "  v v", o vo v v ovv, v oo v - v.    

v o v , o ov o o  [4], v v ov, o ov , o v  ov v ovov v ov, v  vov o ov vooov. o,   ov ov ov, ,  v, o vo, voov   o 25% o 40% o o [5]. , , v oo v o v   v o vo o o-vo, v o (, ovo ) oo ovo ov o o o o vo o v oo   o ov o v o ov vo .       

o o, o o, ov v  o o v o v v o.  ov o o o o v, , o o o ov v oov "v v"[6], v o  o ooov oo ov o v o   v v (I, , o ).   v o v v vo o, o  v ov ov ov (vov ov o  v v oo v), o oov  v o ; 

 

, 26 1994 


 

[1] Karl Polanyi, The Great Transformation, Beacon, 1944, . 15 

[2] T.  oo, H o vv, o 1993, . 7‑8, & 13 

[3] . oo, "o- vo o", Kovv , . 5  

[4] . , "E", 28/11/92 

[5] vv, 13 & 17/11/92 

[6] , 22/2/94